فلسفه مربیگری شما چیست؟

فلسفه‌ی مربیگری در درجه‌ی اول باورها و اعتقادات شما را نشان می‎دهد و در مرحله‌ی بعد نمایانگر کیفیت ارتباطات شما با دیگران است. به طور کلی فلسفه‌ی مربیگری شما نشان دهنده نظام ارزش‌های شما در شغل مربیگری و زندگی است.
 

کاربرد فلسفه مربیگری

فلسفه مربیگری به شما کمک می‌کند تا در صورت مشاوره و رخ دادن هرگونه تغییری، به عنوان مربی بهترین واکنش را نشان دهید.
فلسفه مربیگری به شما تأکید می‌کند که مربی بودن یعنی به سوی آینده در حرکت بودن. بنابراین اگر می‌خواهید به عنوان یک مربی بهتر فعالیت کنید بهتر است برنامه‌ریزی خود را کاملاً منعطف و با استفاده از دستاوردهای جدید پدیده‌های جهانی در نظر بگیرید.
فلسفه مربیگری به طور کلی فلسفه‌ی مربیگری شما، نحوه‌ی استفاده‌ی شما را از فاکتورهای ورزشی و عوامل تأثیرگذار به آنها برای تعریف کردن مفاهیم ذهنی زندگی نشان می‌دهد.
 
هر چقدر از طریق مربیگری مفاهیم ارزشمندی تولید کنید به همان اندازه مربی مؤثرتری خواهید بود.
یک مثال: مسابقه‌ی ورزشی یک فرآیند به ظاهر ساده است، امّا رویکرد و اعتقاد یک مربی قبل، حین و بعد از مسابقه علاوه بر کسب نتیجه دلخواه تأثیر شدیدی بر عناصر فرد و اجتماعی شخصیت ورزشکاران همچون همیاری و تقسیم کارف تلاش مضاعف و ... خواهید داشت.
 
پنل کاربری