فعال سازی سیستم اسلینگ

فعال سازی سیستم اسلینگ مسئله‌ی فراموش شده در طراحی تمرینات فیتنس
امروزه متخصصین سلامتی بر بدن انسان به عنوان یک ساختار واحد، یکپارچه و متشکل از قسمت‌های مختلف نگاه می‌کنند که با یکدیگر از طریق اسلینگ‌های زنجیر مانند همکاری می‌کنند.
سیستم‌های اسلینگ به شما کمک می‌کنند تا با کواردینیشن و شکوه بیشتری حرکت تمرینی را درک کنید. همه‌ی ما موجودات ۳ بعدی هستیم. بنابراین تمرینات ما باید این ویژگی را پوشش دهد.
 

چهار سیستم بزرگ اسلینگ

۱) (Posterior Oblique System (POS
۲) (Anterior Oblique System (AOS /> ۳) (Deep Lonfitudinal System (DLS
۴) سیستم جانبی (Lateral System (LS

۱) (Posterior Oblique System (POS

این گروه عضله و فاشیت شامل دو اسلینگ است که به قسمت پشتی torso امتداد می‌یابد. مثالی برای درک بهتر---> قدم زدن
ایجاد نیروهایی که به صورت مورب از ناحیه‌ی تورسو torso، از شانه به سمت عضله‌ی مخالف لگن حرکت می‌کنند.

۲) (Anterior Oblique System (AOS)

شامل در اسلینگ که از قسمت جلویی ناحیه torso حرکت می‌کنند.
حرکت به صورت مورب از طرفین کمر سمت عضلات داخلی ران پا
نکته:POS و AOS به صورت آنتی گونیست عمل می‌کنند. یعنی هنگامی که عضلات AOS منقبض می‌شوند، عضلات POS کشیده می‌شوند.تمرینات فیوژن کرانچ با تأکید بر AOS و POS طراحی می‌شوند.
 

۳) (Deep Lonfitudinal System (DLS

این سیستم به صورت عمودی از پشت شما به سمت پاها حرکت می‌کند.
شامل عضلات:Erector spinaeHamstringsPeroneus longusTibal anterior
*** در قسمت فیوژن بوت کمپ مجموعه عضلات فوق هدف اصلی طراح برنامه تمرینی است.
*** در حرکات اسکوات، لیفت‌ها و بخش تمرینات مقاومتی فیوژن این سیستم اسلینگ به خوبی توسعه می‌یابد.

۴) سیستم جانبی (Lateral System (LS

شامل عضلات کوچکتر پیرامون Pelvis و groinحرکت نمونه --> side plankLateral tube walking
*** به طور کلی در بخش تمرینات balanceدر فیوژن این سیستم به خوبی ارتقا می یابد.
پنل کاربری