بدنسازی صحیح و ارتباط ذهن و عضله (MMC)

بدنسازی صحیح چیست و چگونه است؟ تمامی حرکات بدن شما، بدون ایجاد رابطه‌ی صحیح ذهنی-عضلانی بی‌فایده خواهد بود. خواه بدنساز حرفه‌ای باشید، خواه تمرینات اصلاحی و درمانی انجام دهید، بدون ایجاد ارتباط موثر بین ذهن و عضلات چیزی عاید شما نمی‌گردد.
در تمرینات بدنسازی، آموزش صحیح تکنیک‌های افزایش دهنده‌ی ارتباط موثر ذهن و عضله نه تنها باعث تحریک مسیرهای حرکتی در عضلات می‌گردد، بلکه فواید دیگری همچون افزایش قدرت، سنتز پروتئینی بیشتر و در نتیجه رشد بیشتر عضلات می‌گردد.
 
از جمله تکنیک‌های موثر کنترل تمپویا ضرب آهنگ حرکات در دو بخش مثبت و منفی، بهره بردن از حرکات ایزومتریک و تصویرسازی مناسب در بین ست‌های تمرینی می‌باشد و نکته‌ی مهم اینجاست که بدون تسلط بر تکنیک‌های ذهن و عضله امکان تحریک عضله‌ی هدف از بین می‌رود و تنها عضلات کمکی وارد میدان می‌شوند.
برای مثال، در هنگام اجرای حرکات پرس سینه هالتر، چنانچه ارتباط ذهن و عضله‌ی شما برقرار نشود، عضلات سه سربازویی و دلتوئید قدامی شما وارد بازی می‌شوند و این یعنی عضله‌ی سینه توسعه نیافته به جرات می‌توان گفت، آموزش رابطه‌ی ذهن و عضله از مهم ترین مرحله آموزشی در علم تمرین و بدنسازی به عنوان مشکل ترین مرحله خواهد بود.
 
پنل کاربری